برچسب: اصول وب سرویس

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

اصول اولیه سرویس های وب XML

یکی از اصول اولیه سرویس های وب سرویس های وب XML ، بعنوان بلاک های اولیه برای ایجاد برنامه های توزیع شده در اینترنت مورد توجه جدی قرار گرفته اند. وجود استانداردهای مطلوب برای ارتباط برنامه ها با یکدیگر باعث شده است که سرویس های وب XML بعنوان یک پلات فورم قابل قبول برای ارتباط